ลูกค้าของเรา

การจัดการน้ำของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภท : การระบายน้ำของการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ปริมาณ : 200㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร์ AL-750

ความทุกข์ใจ

การติดตั้งเครื่องเพิ่มแรงอากาศบนผิวน้ำ และ ใช้ตัวนำที่แบ่งแยกสารจุลินทรีย์ในการดำเนินการ แต่ไม่มีความมั่นคงในการปล่อยน้ำ และใช้ค่าใช้จ่ายมาก

หัวข้อ

มีความมั่นคงในการจัดการ และ ดำเนินการได้ง่ายได้ ใช้ค่าใช้จ่ายลดลง

มาตรการแก้ไข

ติดตั้งอุปกรณ์ในการจัดการน้ำระดับ500ตันแต่ ในอ่างเก็บน้ำครึ่งหนึ่งได้ติดตั้งอความบลัสเตอร์ไว้ ระบบการปล่อยน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปโดยนำน้ำเสียทิ้งไป

ผลลัพธ์

ไม่มีปัญหาในการจัดการ ช่วงเวลาที่ให้อากาศนั้น ควบคุมไว้ประมาณ 16ชั่วโมงในการทำงาน ซึ่งทำให้ค่าไฟถูกลงอีกด้วย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า : 1,000 → 200

เหล็กหล้าไร้สนิม : 800 → 200

N-hex : 100 → 30

COD : -

Thai Air System