ลูกค้าของเรา

การกำจัดกลิ่นเหม็นในอุตสาหกรรม

ประเภท : การติดตั้งอุปกรณ์จัดการก๊าซไอเสีย

ปริมาณ : 10㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ไบโอดิโอไรเซอร์ DB-480 1เครื่อง

ความทุกข์ใจ

ติดตั้งอุปกรณ์การกำจัดน้ำ การทำให้กากโคลนแห้ง สำหรับปุ๋ยคอกเม็ดเล็กๆ
และที่สำคัญคือการเกิดไอเสียจากแอมโมเนีย

หัวข้อ

มีการปล่อยของเสียออกมาภายนอก แต่ทำการดับกลิ่นไว้เรียบร้อย

มาตรการแก้ไข

ทำความสะอาดด้วยเครื่อง ดิโอไรเซอร์ DB-480 1เครื่อง

ผลลัพธ์

รักษาค่าPHให้เป็นกลาง และคงประสิทธิภาพก๊าซแอมโมเนียเข้มข้น
ไว้ไม่เกิน1ppm→100ppm

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System