ลูกค้าของเรา

ก๊าซไอเสีย การติดตั้งอุปกรณ์กำจัดกลิ่น

ประเภท : ก๊าซไอเสียจากเตาเผา

ปริมาณ : 5.0㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ไบโอดิโอไรเซอร์ DB-330 1เครื่อง

ความทุกข์ใจ

เนือ่ งจากมีการสร้างโรงงานใหม่ จากเตาเผานั้นมแี รงลมเลก็ น้อย แต่มีมีการปลอ่ ยไอเสีย(เข้มข้น)ออกมาและเพ่อื ไมใ่ ห้มกี ล่นิ เหมน็ ไดด้ ำเนินการจดั การอยซู่ ่งึ ไมใ่ ห้มผี ลกระทบตอ่ สภาพแวดลอ้ มใกลเ้ คยี ง

หัวข้อ

ไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

มาตรการแก้ไข

มีการติดตั้งเครื่องกำจัดกลิ่นขนาดเล็ก ไบโอดิโอไรเซอร์ DB-330 1เครื่อง

ผลลัพธ์

กรดแก่เกิดขึ้น แต่ประสบความสำเร็จในการจับน้ำ และยังสนับสนุน ให้สามารถหยด
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งมีผลต่อค่า phอีกด้วย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System