ลูกค้าของเรา

การทำความสะอาดในบ่อน้ำ (ในไลน์ทาสีอื่นๆ)

ประเภท : การหมุนเวียนน้ำของการทาสี

ปริมาณ : 30㎥

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร์

ความทุกข์ใจ

ครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงงานทาสีมีปัญหาด้านกลิ่นซึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมข้างเคี
ยง และมีปัญหาในด้านการเสื่อมลงของน้ำ

หัวข้อ

ลดปัญหาสภาพแวดล้อมข้างเคียง และ ความเร็วในการเสื่อมลง

มาตรการแก้ไข

วางอควาบลัสเตอร์AS-250ในตำแหน่งที่เหมาะสม ดำเนินการให้โดนลม

ผลลัพธ์

ปัญหาสภาพแวดล้อมข้างเคียงลดลง ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนน้ำระยะยาว3-5 เท่า

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System