ลูกค้าของเรา

การทำความสะอาดในบ่อน้ำ (ในไลน์ทาสีอื่นๆ)

ประเภท : ของเสียจากโรงงาน (เกาะกัน)

ปริมาณ : 20㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร์

ความทุกข์ใจ

มีการต่อเติมไลน์การผลิตใหม่ อยากจะควบคุมและรักษาสภาพการหมุนเวียนน้ำได้

หัวข้อ

จะทำให้รักษาการหมุนเวียนน้ำได้ในระยะยาว และ ควยคุมการส่งกลิ่น

มาตรการแก้ไข

ในอ่างเก็บน้ำมีการหมุนเวียนน้ำ 10ตัน ติดตั้งอควาบลัสเตอร์ 6ตัวและดำเนินการผึ่งลม

ผลลัพธ์

ปัจจับันนี้ในไลน์การผลิต มีการหมุนเวียนน้ำได้นานขึ้นเป็นเท่าตัว และลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System