ลูกค้าของเรา

ก๊าซไอเสียจากเตาหลอมในการทาสี ติดตั้งเครื่องกำจัดกลิ่น

ประเภท : ก๊าซไอเสียจากเตาหลอมในการทาสี

ปริมาณ : 1050㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-30w 3เครื่อง

ความทุกข์ใจ

ก๊าซไอเสียที่เกิดจากเตาหลอมในการทาสีจัดการในการเผาไหม้ครั้งแรกแต่ไม่สามารถจัดการได้ เลยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียงและยังเกิดควันรั่วขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานแย่ลง

หัวข้อ

ในขณะที่ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานนั้นก็จะแก้ปัญหาที่มีผลต่อสภาพแวดล้อ มข้างเคียงไปด้วย

มาตรการแก้ไข

หลงั จากจัดการตดิ ต้งั อปุ กรณ์การเผาไหม ้ มกี า๊ ซรั่ว700 ลกู บาศกเ์ มตรตอ่ นาที และแรงลม 350ลกู บาศกเ์ มตรตอ่ นาที ทำความสะอาดดว้ ยเคร่อื งไบโอดโิ อไรเซอร์ DR-3W 3เครือ่ ง

ผลลัพธ์

สามารถแก้ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมข้างเคียง และ ก๊าซรั่วแล้ว

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System